Др­жа­ва да­је ми­ли­он евра у Фонд за ле­че­ње де­це у ино­стран­ству  


Др­жа­ва да­је ми­ли­он евра у Фонд за ле­че­ње де­це у ино­стран­ству
23.11.2014. 13:02 | 0 коментар(а)У Фонд за ле­че­ње де­це у ино­стран­ству др­жа­ва ће уло­жи­ти као по­чет­ни ка­пи­тал ми­ли­он

Министар здравља, Златибор Лончар, фото Курир
евра, не­зва­нич­но са­зна­је „По­ли­ти­ка”. Овај ду­го на­ја­вљи­ва­ни фонд ко­ји би тре­ба­ло да бу­де спас за те­шко обо­ле­ле ма­ли­ша­не за чи­је су ле­че­ње ис­цр­пље­не све мо­гућ­но­сти у срп­ским бол­ни­ца­ма, по­че­ће да ра­ди иду­ће сед­ми­це, на­ја­вљу­је за наш лист ми­ни­стар здра­вља Зла­ти­бор Лон­чар.  


Он ни­је мо­гао да го­во­ри о су­ми нов­ца ко­ју ће др­жа­ва упла­ти­ти на ра­чун фон­да, али је под­се­тио да је осни­вач ове ин­сти­ту­ци­је Вла­да Ср­би­је и да су све про­це­ду­ре око осни­ва­ња фон­да окон­ча­не.

– Све је за­вр­ше­но, осно­ва­на су те­ла фон­да, као и ме­ха­ни­зми за­шти­те и са­да је пре­о­ста­ло са­мо да стиг­не пр­ва упла­та на ра­чун фон­да, што ће зна­чи­ти и по­че­так ње­го­вог ра­да – об­ја­шња­ва Лон­чар.

Од про­шлог про­ле­ћа, ка­да је це­ла Ср­би­ја ску­пља­ла па­ре за тран­сплан­та­ци­ју ср­ца ма­ле Ти­ја­не Ог­ња­но­вић, го­во­ри се о осни­ва­њу др­жав­ног фон­да за ма­ли­ша­не ко­ји­ма је је­ди­на на­да ле­че­ње у ино­стран­ству. Под­се­ћа­мо, слу­чај „Ог­ња­но­вић” ни­је за­кљу­чен, по­ли­циј­ска ис­тра­га је у то­ку због сум­њи да је би­ло мал­вер­за­ци­ја са нов­цем, реч је о 2,6 ми­ли­о­на евра при­ку­пље­них у ху­ма­ни­тар­ним ак­ци­ја­ма. Од­мах по­сле смр­ти ма­ле Ти­ја­не у хју­стон­ској бол­ни­ци по­ло­ви­ном ју­ла про­шле го­ди­не, по­че­ле су при­че о нео­п­ход­но­сти осни­ва­ња фон­да за бо­ле­сне ма­ли­ша­не, али и утвр­ђи­ва­њу стро­ге кон­тро­ле пу­те­ва нов­ца у ње­му ка­ко се ви­ше ни­кад не би ство­ри­ле сум­ње у би­ло ка­кве зло­у­по­тре­бе са ху­ма­ни­тар­ним па­ра­ма.

Од при­ча до пр­вог ко­ра­ка ка ре­а­ли­за­ци­ји, од­лу­ке вла­де о осни­ва­њу фон­да, про­шло је го­ди­ну да­на. Али, ка­да је од­лу­ка, кра­јем ав­гу­ста до­не­та, по­кре­нут је чи­тав ме­ха­ни­зам ор­га­ни­за­ци­је и осни­ва­ња ове ин­сти­ту­ци­је. Рад фон­да, али и то­ко­ве при­ку­пље­ног нов­ца кон­тро­ли­са­ће по­себ­но те­ло са­ста­вље­но од пред­став­ни­ка На­род­не скуп­шти­не, удру­же­ња ро­ди­те­ља обо­ле­ле де­це, ме­ди­ја и Ми­ни­стар­ства здра­вља, што ће обез­бе­ди­ти тран­спа­рент­ност ра­да ове уста­но­ве.

За по­моћ овог фон­да мо­гу да се обра­те по­ро­ди­це те­шко обо­ле­ле де­це уз из­ве­штај на­ших струч­ња­ка да се она не мо­гу успе­шно ле­чи­ти у Ср­би­ји, а он­да ће струч­не ко­ми­си­је од­лу­чи­ва­ти о њи­хо­вом од­ла­ску на ле­че­ње у ино­стран­ство и о по­треб­ној фи­нан­сиј­ској по­мо­ћи. Чла­но­ве струч­не ко­ми­си­је би­ра­ће ми­ни­стар здра­вља, а ова­кве ко­ми­си­је би­ће осно­ва­не за сва­ко обо­ле­ло де­те, по­себ­но и уко­ли­ко бу­де по­тре­бе – у рад ко­ми­си­је укљу­чи­ва­ће се и стра­ни струч­ња­ци.

Бу­ду­ћи фонд фи­нан­си­ра­ће се из ра­зних из­во­ра, али и од де­ла нов­ца ко­ји је ра­ни­је из др­жав­ног бу­џе­та био усме­рен ка фи­нан­си­ра­њу ко­шар­ка­шких и фуд­бал­ских клу­бо­ва. Има­ће, ка­ко је не­дав­но за „По­ли­ти­ку” об­ја­снио ми­ни­стар здра­вља, и сво­је про­мо­то­ре – по­зна­те љу­де ко­ји ће кад год бу­ду у при­ли­ци про­мо­ви­са­ти фонд и ње­гов рад.

Ина­че, овај фонд ства­ран је по узо­ру на ис­ку­ства у ра­ду Фон­да Б 92.

Де­ја­на Ива­но­вић, Политика


Пошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


Рекламирајте се на порталу Гласа западне Србије

Телефон: 032 347 001 | Мејл: redakcija@glaszapadnesrbije.rs

Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


  


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
060 5000 150, 032 347 001

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 124.065.062 посета
Тренутно на сајту: 230 посетилац(a)