Обе награде „Јерменима”  

Обе награде „Јерменима”
11.02.2018 15:17 | 0 коментар(а)Ча­чак – За­ви­чај­но оде­ље­ње Град­ске би­бли­о­те­ке „Вла­ди­слав Пет­ко­вић Дис” у Чач­ку при­ре­ди­ло је прек­си­ноћ тра­ди­ци­о­нал­ну, 19. го­ди­шњу из­ло­жбу „Штам­па­на реч”,

оку­пља­ју­ћи све из­да­вач­ке по­ду­хва­те у овом гра­ду на­ста­ле то­ком 2017. Та­ко су у га­ле­ри­ји ов­да­шњег На­род­ног му­зе­ја са­бра­не и 292 књи­ге и 33 се­риј­ске пу­бли­ка­ци­је ко­је је об­ја­ви­ло 67 из­да­ва­ча, сви из овог ме­ста, а из­ло­жбу пра­те ка­та­лог и пла­ка­ти са на­во­ди­ма и стро­фа­ма за­ви­чај­них ауто­ра ко­ји го­во­ре о чи­та­њу и књи­зи.

Ауто­ри ово­го­ди­шње из­ло­жбе Та­ма­ра Јан­ко­вић, Ти­ја­на Бе­жа­нић и Оли­ве­ра Не­дељ­ко­вић пред­ста­ви­ле су јав­но­сти, на тај на­чин, бо­га­ту и ра­зно­вр­сну из­да­вач­ку про­дук­ци­ју на јед­ном ме­сту.

По­сле за­вр­шет­ка из­ло­жбе, 28. фе­бру­а­ра, сви на­сло­ви би­ће сме­ште­ни и трај­но чу­ва­ни у За­ви­чај­ном оде­ље­њу, уз би­бли­о­граф­ски по­пис у 24. бро­ју „Гла­са би­бли­о­те­ке.” До­де­ље­не су, по оби­ча­ју од пр­ве из­ло­жбе, и стал­не на­гра­де за нај­бо­љу књи­гу и ди­зајн иза ко­јих сто­је ча­чан­ски пи­сци, штам­па­ри и из­да­ва­чи у ле­ту што је ми­ну­ло.

Жи­ри за ди­зајн (Во­ји­слав Ра­до­њић, пред­сед­ник, Ле­ла То­ма­ше­вић, Дра­га­на Ла­зо­вић) од­лу­чио је да На­гра­да „Иса­и­ло А. Пе­тро­вић” при­пад­не Ми­лен­ку Са­во­ви­ћу из Чач­ка за ли­ков­но-гра­фич­ку опре­мље­ност пу­бли­ка­ци­је „Јер­ме­ни у Чач­ку: 1885–1950” у из­да­њу ов­да­шњег На­род­ног му­зе­ја. Обра­зла­жу­ћи јед­но­гла­сну од­лу­ку на­ве­ли су да се ре­че­на књи­га „из­дво­ји­ла еле­гант­ном ко­ри­цом, пра­вим из­бо­ром ти­по­гра­фи­је, а да је ода­бир бо­ја штам­пе увод­них стра­на фи­но ускла­ђен са те­мом књи­ге”. По­ред глав­не на­гра­де, жи­ри је од­лу­чио да по­хва­ли књи­гу пе­са­ма „Док ан­ђе­ли пе­ва­ју” илу­стро­ва­ну не­жним аква­ре­ли­ма, као и књи­гу „У по­тра­зи за Љу­би­цом”, при­ма­мљи­во штам­па­ну у пла­во-на­ран­џа­стом па­ру.

На­гра­да „Да­ни­ца Мар­ко­вић” за ча­чан­ску књи­гу 2017. при­па­ла је аутор­ки пу­бли­ка­ци­је „Јер­ме­ни у Чач­ку: 1885–1950” мр Ма­ри­ја­ни Ма­то­вић из Град­ске би­бли­о­те­ке и из­да­ва­чу ов­да­шњем На­род­ном му­зе­ју. Од­лу­чи­вао је жи­ри – Са­во Сти­је­по­вић, пред­сед­ник, Ма­ри­ја Ор­бо­вић, Сло­бо­дан Ни­ко­лић, по­ру­чив­ши по­сле из­бо­ра:

„На­гра­ђе­на књи­га на нов и за­ни­мљив на­чин пре­до­ча­ва те­му ко­ја је у овом оби­му и на овај на­чин пр­ви пут об­ра­ђе­на. Исто­риј­ске чи­ње­ни­це ко­је се од­но­се на зе­мљу древ­ног За­кав­ка­зја, као и ма­ње по­зна­ту оп­ште­на­ци­о­нал­ну про­шлост, али и про­шлост Чач­ка, ни­су из­ло­же­не као про­сто­ду­шно по­ре­ђа­на до­ку­мен­тар­на ствар­ност, већ су сме­ште­не у кон­текст про­зне фор­ме ко­ја успе­шно пра­ти нит узор­но спро­ве­де­ног на­уч­но-по­пу­лар­ног ме­то­да. Књи­га об­ра­ђу­је ма­ло­број­на от­кри­ве­на до­ку­мен­та у ве­зи са јер­мен­ским по­ро­ди­ца­ма у Чач­ку ко­ја су би­ла по­хра­ње­на у де­по­и­ма Ме­ђу­оп­штин­ског исто­риј­ског ар­хи­ва.ž

Гвозден ОташевићПошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


  


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
060 5000 150, 032 347 001

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 61.659.339 посета
Тренутно на сајту: 107 посетилац(a)