Чачак расписао јавну набавку за градњу „Видиковца Каблар”, eво како гласи јавни позив и који су услови 


Danas promenljivo oblačno i vetrovito              Vučić: Hoće da ukinu Republiku Srpsku i naplate ratnu odštetu              Počinje pozorišni festival Kustendorf              Nedelja u Bajinoj Bašti rezervisana za besplatne preventivne preglede              Uključen crveni meteoalarm, košava će duvati brzinom većom od 100 kilometara na čas              Najveća barutana na Balkanu slavi 75. rođendan              U nedelju se nastavlja akcija preventivnih pregleda u čačanskom Domu zdravlja              Vlada i prosvetari dogovorili da se u što kraćem roku izmeni Krivični zakon              Čačak privremeno rešio problem odlaganja smeća             

 
Чачак расписао јавну набавку за градњу „Видиковца Каблар”, eво како гласи јавни позив и који су услови
Trenutno na sajtu: 310       |       Podeli:
31.03.2023 | 0 коментар(а)Чачак – Град Чачак расписао је јавну набавку позивајући заинтересоване да доставе понуде за изградњу видиковца на Каблару.Једна од најживописнијих и данас слабо насељених планина Шумадије, на левој обали Западне Мораве је 13 километара ваздушном линијом од Чачка (23 путем), 155 км од Београда (тачно 100 км уваздушној линији од српске престонице) и висока 889 метара. На њеним обронцима векују српске сакралне светиње из 14. и 15. столећа, као што су манастири СПЦ Благовештење и Никоље. На врху планине постоји стари видиковац.

Радови  на изградњи објекта „Видиковац Каблар” на подручју Овчарско-кабларске клисуре изводе се на делу катастарске парцеле  у селу Рошцима. Град Чачак у својству наручиоца обезбедиће стручни надзор над извођењем радова. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у обрасцу структуре цене који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и слично, као и  количину радова коју је потребно извршити.

За укупан уграђени материјал извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове. Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао записник о примопредаји радова.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца а рок за извођење радова износи максимално 300 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО ОПИСАНИ СУ У ДЕТАЉЕ. У ОПИСУ СЕ КАЖЕ:

  1. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис радова: Радови  на изградњи објекта "Видиковац Каблар" на подручју Овчарско-кабларске клисуре. Радови се изводе на делу катастарске парцеле број 3114 К.О. Рошци, Чачак, у складу са техничком документацијом, решењем о грађевинској дозволи, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.     
  2. Начин спровођења контроле: Град Чачак у својству Наручиоца обезбедиће вршење стручног надзора над извођењем радова, у складу са законским прописима који регулишу ову област. Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.
  3. Техничке карактеристике:

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

4. Начин обезбеђивања гаранције квалитета:

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са законским и подзаконским прописима којим се уређује вршење стручног надзора и да поступи по свим примедбама Наручиоца и стручног надзора одређених од стране наручиоца, на квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

5.Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

6.Рок за извођење радова износи максимално 300 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

7.Место извођење радова:

Радови се изводе на делу катастарске парцеле број 3114 К.О. Рошци, Чачак.

8. Обилазак локације:

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, потпуног сагледавања локације где се радови изводе, као и комплексности објекта, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@cacak.org.rs, које  морају бити примљене од  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда. 

Лице за контакт: Радош Југовић, телефон  064/8641-082.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће      се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу - Изјава о обиласку локације и извршеном увиду у пројектну документацију

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације  достави уз понуду путем портала јавних набавки.

Понуда која не садржи Образац - Изјава о обиласку локације биће одбијена као неприхватљива.

9. Средство обезбеђења које се доставља уз понуду:

Понуђач је у обавези да достави оригинал Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив у корист Град Чачак, Жупана Страцимира 2.

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у следећим случaјевима:

  • у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде
  • у случају да понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама
  • у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци
  • у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци односно:

а) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;

б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

 Средства обезбеђења која се достављају након закључења уговора:

-у року од 10 дана од дана закључења уговора доставља се банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ;

-у року од 10 дана од дана закључења уговора, а најкасније даном испостављања авансне ситуације/предрачуна/рачуна. Извођач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ гаранцију своје пословне банке за повраћај авансног плаћања у висини исплаћеног аванса, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана од дана извршења посла (потписивања записника о примопредаји),

-у року од 10 дана од дана закључења уговора доставља се:

-полису осигурања објекта у изградњи која мора да обухвати осигурање радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности;

-полису осигурања мора гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од 10%; Наручилац мора бити назначен као осигураник по овој полиси;

-полису осигурања од одговорности према трећим лицима која мора гласити на осигурану суму од најмање 50% од уговорене вредности радова; полиса осигурања мора гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од 10%;

-на дан примопредаје радова Извођач је дужан да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 20 (двадесет) дана дужи од истека гарантног рока.

10.Начин, рок и услови плаћања: по овереним авансној, привременим и окончаној ситуацији.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације.

Детаљни услови везани за достављање и активирање средстава обезбеђења, начин плаћања и друго, дефинисани су моделом уговора.

11.Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

12. Измена уговорa

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156–161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Измене уговора по основу уговорних одредаба биће извршене у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране могу приступити изменама уговора о јавној набавци у погледу рока за извршење уговорних обавеза. Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним околностима, околностима које онемогућавају испуњење уговорних обавеза, а за које није одговорна страна која захтева продужетак уговореног рока или другим објективним разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. Уговорени рок може бити измењен и због извођења вишкова радова и додатних радова, као и захтева Наручиоца/Инвеститора до којих би могло доћи током реализације уговора о јавној набавци.

Измене уговора у погледу додатних добара, услуга или радова биће извршене у складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама.

Измене уговора услед непредвиђених околности биће извршене у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама.

Измене уговора услед промене уговорне стране биће извршене у складу са чланом 159. Закона о јавним набавкама.

Измене уговора услед повећања обима набавке биће извршене у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама.

Измене уговора услед замене подизвођача биће извршене у складу са чланом 161. Закона о јавним набавкама.

ГЗС

  •  
PODELI:
Пошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


kablar vidikovac radovi konkurs

Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


  


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
032 347 001
redakcija@glaszapadnesrbije.rs

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 160.414.541 посета
Тренутно на сајту: 309 посетилац(a)